Smlouva o dílo

Objednáváte nebo dodáváte stavbu nebo jiné dílo a chcete sepsat či zkontrolovat smlouvu? Jste generální dodavatel nebo subdodavatel díla a chcete uzavřít co nejbezpečnější smlouvu? Rádi Vám pomůžeme.

Kontaktujte nás

I.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je internetová stránka advokátní kanceláře Mgr. Martina Čermáka, která má za cíl představit jednu z našich hlavních specializací, upozornit na nejčastější chyby, kterých se ve smlouvě o dílo běžně dopouštějí objednatelé nebo zhotovitelé a nabídnout možnost sepisu smlouvy o dílo na míru, provedení kontroly smlouvy či právního zastoupení při uzavírání smlouvy. Naše advokátní kancelář Vás také může zastoupit v případě sporů vyplývajících z již uzavřené smlouvy o dílo a při vymáhání pohledávek.

Více o advokátní kanceláři

II.

Co by ve smlouvě o dílo nemělo chybět

Předmět smlouvy
o dílo

Ve smlouvě nesmí chybět bližší popis toho, co bude zhotovitelem pro objednatele vykonáno. V této části je možné se také odvolat na nabídku zhotovitele, položkový rozpočet, projektovou dokumentaci a uvést případně další přílohy, kterými…

Více informací

Práva a povinnosti
smluvních stran

Základní povinností zhotovitele je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Smluvní strany si však obvykle sjednávají i další náležitosti jako je například povinnost zhotovitele…

Více informací

Místo
plnění

Ve smlouvě je vhodné uvést také místo, kde bude dílo prováděno (u staveb tzv. „staveniště“) a kdo bude odpovídat za dodržování příslušných hygienických, požárních, ekologických a bezpečnostních předpisů včetně ostrahy staveniště…

Více informací

Čas
plnění

Obsahem smluv o dílo bývá vždy termín zahájení provádění díla (případně také předání staveniště objednatelem zhotoviteli), případně termíny jednotlivých etap díla a termín předání díla objednateli a vyklizení staveniště zhotovitelem..

Více informací

Cena díla
a platební podmínky

Zřejmě nejzásadnější částí smlouvy o díla je dohoda o ceně. Cena může být mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána jako pevná částka, nebo s odkazem na položkový rozpočet či cenovou nabídku, které jsou součástí…

Více informací

Předání
a převzetí díla

Zákon stanoví, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Občanský zákoník již nestanoví, že dílo musí být předáno „bez vad a nedodělků“, tedy postačí, že je dílo schopné sloužit svému účelu. U staveb zákon výslovně stanoví, že objednatel…

Více informací

Vlastnické právo k dílu
a nebezpečí škody na věci

Ve smlouvě je vhodné uvést také místo, kde bude dílo prováděno (u staveb tzv. „staveniště“) a kdo bude odpovídat za dodržování příslušných hygienických, požárních, ekologických a bezpečnostních předpisů včetně ostrahy staveniště…

Více informací

Vady díla
a záruky

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly při provádění díla. Dílo je vadné nemá-li vlastnosti sjednané ve smlouvě. Z tohoto důvodu je ve smlouvě nutné co nejvíce předmět díla popsat, popřípadě odkázat na projektovou dokumentaci…

Více informací

Sankce
a náhrady škody

Sankce v podobě smluvních pokut či úroků slouží ve smlouvě k zajištění splnění vzájemných práv a povinností. Nejčastěji bývá sjednána smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla, nepředání vyklizeného staveniště, neodstranění..

Více informací

Trvání smlouvy o dílo
a možnosti jejího ukončení

Smlouva o dílo má být ideálně ukončena jejím řádným splněním (dokončením díla, předáním a jejím uhrazením). Smlouva může být také vždy ukončena v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran. Dalším možným důvodem k ukončení…

Více informací

Závěrečná
ustanovení

V závěrečných ustanoveních obvykle bývají dohodnuty podmínky pro možné úpravy smlouvy (tedy jakou formou může být smlouva měněna a případně co je považováno za písemnou formu), zda je možné tuto smlouvu či z ní vyplývající…

Více informací

Potřebujete pomoc se smlouvou o dílo?

Naše advokátní kancelář sídlí v Brně, kde si můžete sjednat také osobní konzultaci. Vše, ale zvládneme bez problémů i na dálku na základě Vámi emailem zaslaných podkladů.

Kontaktujte nás

III.

Nejčastější chyby a problémy při uzavírání smlouvy o dílo

Nedostatečné prověření či nedostatečná zkušenost se smluvním partnerem

Objednatel by se měl snažit získat relevantní informace o zhotoviteli díla. Zvláště u větších zakázek by měl objednatel prověřit, zda se zhotovitel nenachází v insolvenci, zda vůči němu není vedeno exekuční řízení či jaké údaje má zapsány v obchodním rejstříku. 

Zhotovitel by měl požadovat po objednateli postupné financování díla s možnosti nezapočetí či zastavení prací při neuhrazení příslušných faktur a vyžádat si od zhotovitele zálohu na materiál a po uzavření smlouvy bezprostředně následující práce.

Subzhotovitelé/subdodavatelé by měli být také velmi obezřetní při uzavírání smluv s dalšími subdodavateli či generálními dodavateli a velmi pečlivě prověřit jejich situaci. Nezřídka se v praxi bohužel stává, že investor (objednatel) sice cenu provedených prací uhradí, ale tato částka již není uhrazena některému ze subdodavatelů. Mezičlánek v podobě jednoho ze subdodavatelů celého řetězce poté může skončit v insolvenci či platební neschopnosti a na investorovi není možné požadovat uhrazení dlužných částek, které měl uhradit tento mezičlánek.

Doporučuji tedy důkladně si smluvního partnera prověřit před uzavřením smlouvy, do smlouvy zapracovat zajištění v podobě záloh, zastavení prací při nehrazení faktur, smluvních pokut či ručení.

Nedostatečná specifikace podmínek, za kterých je smlouva o dílo uzavírána nebo naopak extrémně složitá smlouva o dílo v nepřiměřeném rozsahu

Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou pouze označení smluvních stran (zhotovitele a objednatele), vymezení předmětu díla, závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele převzít dílo a zaplatit za něj. Ve smlouvě o dílo nemusí být sjednána dokonce ani cena díla (což samozřejmě nelze doporučit) či může být sjednána odhadem.

V praxi se setkáváme s dvěma extrémy.  V prvním případě ve smlouvě o dílo není mezi smluvními stranami v jednotlivých ustanoveních sjednáno téměř nic (smlouvy o dvou či třech stranách, kde podstatnou část těchto stran zabírá ještě označení smluvních stran, podpisová doložka a závěrečná ustanovení). V druhém případě se naopak jedná o smlouvy, které mají dvacet či více stran, obsahují různé výjimky, odkazy a vyloučení ustanovení příslušných paragrafů občanského zákoníku a jsou často také nejednoznačné a umožňující různý výklad.

V obou případech lze doporučit vypracování nové smlouvy o dílo, která bude obsahovat veškeré důležité ujednání, jak jsou popsána v kapitole „Co by ve smlouvě o dílo nemělo chybět“ a zároveň bude srozumitelná a jednoznačná. Pro bližší technickou specifikaci díla je možné odkázat na příslušnou dokumentaci či schválenou nabídku zhotovitele.

Nevyjasnění způsobu určení ceny díla

Občanský zákoník stanoví, že cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cenu placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

V praxi bývá často sjednávána cena, která pouze odkazuje na položkový rozpočet, přičemž rozsah díla není předem jasně dohodnut nebo je naopak sjednána pevná cena bez ohledu na možné zvýšení předpokládaných nákladů či potřeby zvýšeného úsilí při zhotovení díla.  

Doporučuji těmto ustanovením věnovat zvýšenou pozornost a na ceně díla či přesnějším způsobu jejího určení se dohodnout dopředu a předejít tak budoucím možným sporům.

Nesprávné nastavení podmínek pro dokončení a převzetí díla

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Ve smlouvách o dílo bývá často sjednáváno nad rámec zákonné povinnosti, že dílo je dokončeno pouze v případě, že nemá ani drobnou vadu či nedodělek. Takové ujednání se může jevit na první pohled logicky, ovšem s drobnou vadou, která nemá vliv na funkci díla v řádu tisícikorun potom mohou být spojeny nepříznivé následky v podobě sankcí z důvodu nedokončení díla „bez vad a nedodělků“  v řádu desítek či stovek tisíc korun. Drobné vady jsou často také předmětem sporu mezi objednatelem a zhotovitelem (či zhotovitelem a jeho subdodavatelem) a tento spor může řešit příslušný soud i několik let.

Problematický může být také způsob převzetí díla, kdy smlouva o dílo v některých případech stanovuje jako nezbytnou podmínku převzetí díla podpis písemného předávacího protokolu konkrétním zástupcem smluvní strany (v tomto případě velmi záleží na přesné formulaci). Bez podpisu písemného předávacího protokolu druhou smluvní stranou potom zhotovitel či subdodavatel není oprávněn fakturovat a musí se nejprve domáhat splnění povinnosti podepsání předávacího protokolu druhou smluvní stranou.

Příliš vysoké či naopak příliš nízké smluvní pokuty

Smluvní pokuta by měla odpovídat povaze a významu zajišťovaného závazku. V praxi se velmi často setkáváme s nepřiměřeně vysokými pokutami, kdy při nevýznamném porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy (například při drobné vadě či nedodělku v řádu tisícikorun) nastává sankce v podobě desítek tisíc korun denně. Ve smlouvách se také smluvní pokuty vzájemně překrývají nebo ze smlouvy nelze poznat, kterou smluvní pokutu na danou situaci použít.

Výjimkou není ani opačný případ, kdy jsou nastaveny smluvní pokuty naopak velmi nízko a postrádají tak motivační charakter (například nedokončení a nepředání díla v termínu je zajištěno velmi nízkou smluvní pokutou nebo není zajištěno vůbec) a zhotovitel či subdodavatel tak raději dokončí dílo, ve kterém má stanovenu sankci citelnější.

V praxi bývá často sjednávána cena, která pouze odkazuje na položkový rozpočet, přičemž rozsah díla není předem jasně dohodnut nebo je naopak sjednána pevná cena bez ohledu na možné zvýšení předpokládaných nákladů či potřeby zvýšeného úsilí při zhotovení díla.

Doporučuji těmto ustanovením věnovat zvýšenou pozornost a na ceně díla či přesnějším způsobu jejího určení se dohodnout dopředu a předejít -tak budoucím možným sporům.

Potřebujete pomoc se smlouvou o dílo?

IV.

Ceník právních služeb

Chcete-li se vyhnout případným důsledkům vyplývajícím z nevýhodné smlouvy o dílo či se obáváte, aby Vám ve smlouvě něco nechybělo, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte s požadavkem na vypracování smlouvy o dílo nebo na revizi smlouvy předložené druhou smluvní stranou.

Informace pro spotřebitele

Smlouva o dílo na míru

Odměna za sepis smlouvy 5 000 - 8 000 Kč + DPH

Rádi Vám na základě bližších informací od Vás sdělíme konkrétní cenovou nabídku.

Revize smlouvy o dílo

Odměna za připomínkování (1 h) 1 500 Kč + DPH

Odměna za revizi smlouvy o dílo se liší dle časové náročnosti připomínkování předložené smlouvy o dílo klientem.

Na základě Vámi zaslané smlouvy Vám vždy sdělíme dopředu, jaká by byla cena za připomínkování smlouvy. Dle našich zkušeností se obvyklá doba revize smlouvy o dílo pohybuje mezi 3 – 5 hodinami.

S připomínkováním i sepisem smluv o dílo máme dlouholeté zkušenosti a proto Vám v této oblasti rádi pomůžeme. Rovněž zastupujeme klienty v soudních sporech vyplývajících z již uzavřených smluv o dílo. Doporučujeme však před podpisem smluv zejména ve vyšší finanční hodnotě velkou obezřetnost.

Nabízíme také zastupování v případném soudním řízení či v jednání s protistranou při uzavírání smlouvy. V soudním řízení se naše odměna řídi standardně dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměňování advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při mimosoudním jednání s protistranou činí hodinová sazba 1 500 Kč + DPH.

Naše advokátní kancelář disponuje také dálkovým přístupem do centrální evidence exekucí a před uzavřením smlouvy můžeme prověřit, zda vůči smluvnímu partnerovi není aktuálně vedeno exekuční řízení či zda vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

Stálým klientům nabízíme také trvalé právní zastoupení při připomínkování smluv a jednání s druhou smluvní stranou za zvýhodněných podmínek.

V.

Potřebujete pomoc se smlouvou o dílo?

Kontaktovat nás můžete na níže uvedeném telefonním čísle, e-mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře.

  1. *
  2. *
  3. *